Personuppgiftspolicy

Policy för hantering av personuppgifter

För SCOREIT AB är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.  På den här sidan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du läsa om hur vi använder Cookies, så hittar du den informationen här.

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparat om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i dessa riktlinjer. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter.

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.  Du har också alltid rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen www.datainspektionen.se eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Så här behandlar SCOREIT AB dina personuppgifter:

Dessa riktlinjer beskriver SCOREIT ABs behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder SCOREIT ABs tjänster/produkter eller på annat sätt är i kontakt med oss.

- Vem ansvarar för dina personuppgifter?

SCOREIT AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

- Hur får SCOREIT AB dina personuppgifter?

SCOREIT AB samlar in personuppgifter om dig exempelvis när du fyller i kontaktformulär på SCOREIT ABs webbplats, när du kontaktar vår support, kundtjänst eller någon av våra övriga medarbetare via e-post eller telefon eller på annat sätt fyller i uppgifter som bildar en grund för framtida avtal/fakturering eller för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

- Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  •         Namn
  •         Adress
  •         E-postadress
  •         Telefonnummer
  •         Titel
  •         Arbetsplatsuppgifter
  •         Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger.

 

- Varför behandlar SCOREIT AB uppgifter om dig?

SCOREIT AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. I huvudsak för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, för att ge god service och för administration av de tjänster/produkter som vi ingått avtal med dig om samt marknadsföring av våra produkter och tjänster.

- När har SCOREIT AB rätt att behandla dina personuppgifter?

För att SCOREIT AB ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, en så kallad laglig grund. Det betyder att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av data kan även grundas på intresseavvägning.

I vissa fall kan SCOREIT AB behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

- Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av SCOREIT AB och SCOREIT ABs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter vidarebefordras till tredje part bara om detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag eller förordning.

- Hur skyddas dina uppgifter?

SCOREIT AB värnar om din integritet. SCOREIT AB arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

- Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

- Hur länge sparas dina uppgifter?

SCOREIT AB sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig ett s.k. registerutdrag.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. Det gäller t ex om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, om du återkallar ditt samtycke och ingen annan rättslig grund är tillämplig eller om uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. SCOREIT AB kan inte radera vissa personuppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och annan behandling som grundar sig på intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter vänligen kontakta oss på info@scoreit.se

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

SCOREIT AB kan komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy när som helst i tiden om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lagar och regler eller om det behövs med hänsyn till förändringar i SCOREIT ABs verksamhet.

Vid sådana förhållanden kommer SCOREIT AB att på lämpligt sätt se till att tillhandahålla information till dig som berörs av ändringarna enligt tillämpliga krav. Aktuell information kommer att finnas tillgänglig i denna personuppgiftspolicy.

Kontakt

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

info@scoreit.se

Eller

Scoreit AB
Södra Förstadsgatan 7
211 43 Malmö